TUĞRA TUHAFİYE İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Mücahit Harun Bayrak Şahıs Şirketi (Bundan sonra “www.tugratuhafiye.com” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

Veri Sorumlusu

www.tugratuhafiye.com olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı KVKK ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

UNVAN : Mücahit Harun Bayrak Şahıs Şirketi

ADRES :Atatürk Mahallesi Alemdağ Caddesi Necmettin Öztürk Sokak No:6/2 Ümraniye/İstanbul

İLETİŞİM : info@tugratuhafiye.com 

İşlenen Kişisel Veriler

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

 • Aşağıdaki tabloda yer alan kimlik ve iletişim verileriniz, internet sitemizde yer alan “İLETİŞİM” bölümünden tarafımızla iletişime geçmeniz durumunda işlenmektedir. İnternet sitemizi yalnızca ziyaret etmeniz durumunda sadece işlem güvenliği verileriniz işlenecektir.
Kimlik BilgileriAd ve soyad
İletişim BilgileriTelefon numarası, e-posta adresi
İşlem Güvenliği BilgileriIP adresi, log kayıtları, kullanıcı adı, parola, kayıt tarihi, tarayıcı adresi(Bulunduğu ve gezdiği sayfa)

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz,

 • www.tugratuhafiye.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • www.tugratuhafiye.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Teklif alma uygunluğunu artırmak ve teklif hazırlama sürecinin yürütülmesi için sizinle iletişime geçilmesi,
 • Hizmet ve satış sonrası servis ve/veya bakım-destek hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,
 • Şirketimizden bilgi, belge, teklif talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması,
 • Ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilmesi ve daha sonra gerçekleştirilecek işlemlerinizde kolaylık sağlanabilmesi amacıyla kaydedilmesi,
 • Şirketin satış ve pazarlama politikalarının yürütülebilmesi için kullandığı çevrimiçi yazılım sistemlerine kaydedilmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8(2)(a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 • Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

Yurtdışına Aktarım

www.tugratuhafiye.com aracılığıyla elde edilen ve yukarıda sayılan kişisel verileriniz KVKK’ya uygun olarak saklanmaktadır. Bu bağlamda yurtdışına veri aktarımı yapılmamaktadır.

 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Bundan sonra “Kurul” olarak anılacaktır.) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”)
 • Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülke ve/veya ülkeler (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) ile sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili sair mevzuat başta olmak üzere, Kurul tarafından alınan kararlar ve ilgili düzenlemelere uygun olarak tarafımızca işlenmektedir. Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:

 • İnternet sitesi üzerinden üyelik formu doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi veya sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.
 • Müşteri ziyaretleri, seminer veya etkinlikler sırasında kartvizit paylaşımı yapılması.
 • Ticari faaliyet amacıyla sizlerle iletişime geçmemizi öneren müşteri ve/veya potansiyel müşteri veya üçüncü kişilerce kişisel verilerinizin tarafımıza iletilmesi.

KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, ilgili kişi (kişisel verisi işlenen gerçek kişi) olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • “Atatürk Mahallesi Alemdağ Caddesi Necmettin Öztürk Sokak No:6/2 Ümraniye/İstanbul” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • Şirketimize önceden bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@tugratuhafiye.com adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirketimizin veri saklama politikası doğrultusunda verileriniz, 6563 sayılı Kanun, 6102 sayılı Kanun, 6098 sayılı Kanun, 213 sayılı Kanun, 6502 sayılı Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerine uygun olarak saklanır. Söz konusu sürenin dolması ya da kişisel verilerin işleme amacının ortadan kalkması halinde, kişisel verileri silinir, yok edilir, imha edilir veya anonim hale getirilir.

Değişiklik ve Güncellemeler

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı KVKK ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya www.tugratuhafiye.com kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

Aydınlatma Metninin en güncel haline internet sitemizden ulaşılabilirsiniz.